Radical Contact 2018

We are planning three gatherings for 2018: an extended weekend in Göteborg (16 – 18 February), a slightly longer event in southern Sweden (30 March – 2 April), and a week-long gathering in the countryside east of Göteborg (13 – 19 August).

 

The main theme of these gatherings will be the (class, race, gender…) politics of cultural mixing. We want to organise encounters between contact improvisation and, for example, hip hop, parkour, vogue and capoeira. What exactly the mix will look like will depend on who comes and what they bring. There will be movement classes, jams, performances, film showings, discussions, theory workshops and parties.

 

We will use different modes of movement and touch, particularly contact improvisation, as ways of exploring body politics. One of our main questions is: how can physical culture, touch and movement, be useful in sustaining community, dealing with trauma, resisting oppression?

 

Read more

 

Vi planerar tre möten under 2018: en förlängd helg i Göteborg (16 – 18 februari), ett något längre evenemang i södra Sverige (30 mars - 2 april) och en veckolång samling på landet öster om Göteborg (13 - 19 augusti).

 

Huvudtemat på dessa möten kommer att vara politiken (kopplat till klass, rasifiering, genus…) kring kulturell blandning. Vi vill skapa möten mellan kontaktimprovisation och till exempel hip hop, parkour, vogue och capoeira. Exakt hur denna mix kommer att se ut beror på vilka som kommer delta i mötet och vad de tar med sig. Mötet kommer att bestå av workshops i olika rörelsepraktiker, jam, föreställningar, filmvisningar, diskussioner, teoretiska workshops och ”disco”.

 

En huvudfråga är: Hur kan olika kulturer kring rörelse och beröring vara användbara för att stödja en känsla av gemenskap, handskas med trauman och stå emot förtryck?

 

Läs mer

 

 

 

 

 

AudioField: